26 Nisan 2010 Pazartesi

AB PROJE HİBE DESTEKLERİ - 26 NISAN 2010

1-AVRUPA KÜLTÜR PROGRAMI 2007-2013
Çok Yıllı İşbirliği Projeleri - Son Başvuru: 01 Ekim 2010
İkili İşbirliği Projeleri - Son Başvuru: 01 Ekim 2010
Kültürel İşbirliği Projeleri - Son Başvuru: 01 Mayıs 2010

Projelerin içeriği : Programa katılan farklı ülkelerdeki tiyatro, müze, üniversite, araştırma merkezleri, aynı meslek grupları, kültürel enstitüler, kamu yetkilileri gibi farklı sektörlerin bir arada çalışabilmesine, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin sınırların ötesine taşınmasına olanak sağlayacak işbirlikleri kurmalarına yardımcı olmak amaçlanmaktadır.
Bütçe: 50.000-200.000 euroKültür Elçileri - Son Başvuru: 01 Kasım 2010
Kültürel Ağlar - Son Başvuru: 01 Kasım 2010
Festivaller - Son Başvuru: 01 Kasım 2010

Projelerin içeriği : Orkestralar, korolar, tiyatro grupları, bale /dans grupları, kültür federasyonları, festival organize eden tüm kuruluşlarca gerçekleştirilecek aktiviteler.

Bütçe: Max 600.000 euroKültür Gündemi Politikasını Oluşturma Destekleri - Son Başvuru: 01 Kasım 2010

Projelerin içeriği : Sanatçıların ve profesyonel olarak çalışanların çalışma şartlarını iyileştirmek; Kültüre desteği öncelikle kültürel miras, kültürel turizm, çok lisanlılık, envanter sistemleri oluşturmak, eğitimde güçlendirmek (özellikle kültür ve sanat eğitiminde); Veri tabanı geliştirme, istatistik ve metodoloji ile kültürel sektörün kalkınmasına katkıda bulunurken mukayese edilebilirliğini de sağlamak; Kültürel ve yaratıcı endüstri alanlarının potansiyelini özellikle küçük ve orta boy yatırımcıda (KOBİ) arttırmak; UNESCO dayanışmasının çerçevesine göre Kültürel anlamların desteklemesini ve yaptırımını Kültürel çeşitlilik kavramını koruyup destekleyerek uygulamaktır.

Bütçe: Max 120.000 euro
2- Türkiye’de Meslek Standartları Geliştirme, Mesleki Bilgi ve Beceri Sınav ve Belgelendirme Merkezlerinin (VOC-TEST Merkezleri) kurulması.
Son başvuru : 30 Haziran 2010

Projelerin içeriği: Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi doğrultusunda, uygun bir değerlendirme, ölçme ve belgelendirme sistemi oluşturarak etkin ve sürdürülebilir bir Ulusal Yeterlilik Sistemi (UYS) kurmak ve işletebilmek için otomotiv ve ilgili alt sektörleri, turizm, inşaat, ulaştırma, enerji, metal sanayi, plastik ve kimya sanayi, bilgi ve iletişim teknolojileri, matbaa ve yayımcılık, makine ve imalat ile tekstil, hazır giyim ve deri ürünlerinden oluşan 11 öncelikli sektörde Meslek Standartları Geliştirme, Mesleki Bilgi ve Beceri Sınav ve Belgelendirme Merkezleri (VOC-TEST Merkezleri) kurmak ve/veya geliştirmek ve işletmektir.

Bütçe: 150.000-300.000 euro
3- IPA – Azınlık/Hassas Grupları Temsil Eden Örgütlerle Ortaklık Projelerinin Desteklenmesi EuropeAid/129897/C/ACT/MULTI (Batı Balkanlar ve Türkiye)
Son başvuru : 1 Temmuz 2010

Projelerin içeriği:

• İnsan haklarının pekiştirilmesi; örneğin idari işlemlerde azınlık kayıtlarının hatasız bir şekilde yapılması (belgelere erişim ve resmi evraklarda isim ve soyadlarının doğru şekilde yazılması gibi) ve eğitim, istihdam ve sosyal yardımlara eşit erişim;
• Azınlık dillerinin idari kurumlar ve okullarda kullanımı özelinde, kimliklerinin ve kültür miraslarının korunması.

Bütçe: 100.000-300.000 euro4-Sivil Toplum Örgütleri Arasında Diyaloğun Geliştirilmesi (TR0801.08-02)
Son başvuru : 5 Temmuz 2010

Projelerin içeriği: Çocuk hakları, kadın hakları, engelli hakları, insan hakları.

Types of activity

· Advocacy activities
· Lobbying initiatives.
· Campaigning
· Awareness raising activities
· Establishing or improving platforms and networks.
· Exchanging experiences, building partnerships and develop common strategies on thematic issues.
· Monitoring of administration of law and regulations.
· Preparing analyses and strategies regarding to problems between different agents.

Bütçe: 25.000-40.000 euro
5-Sivil Toplum Hizmeti: AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog - Kültür ve Sanat Hibe Programı (TR0803.02-03/CA)

Son başvuru : 23 Temmuz 2010

Projelerin içeriği: Bu program çerçevesinde desteklenen tüm genel ve özel hedeflere ve faaliyetlere uygun olarak bu Teklif Çağrısı için hazırlanan projeler kültür ve sanat alanlarında Türkiye ve AB arasında kültürlerarası diyalogu artırmalıdır.

1-Yenilikçi girişimlerin, fikirlerin ve üretimin desteklenmesi

2-Ağ faaliyetlerini, sürdürülebilir ortaklıkları ve operatörlerin ve işlerinin hareketliliğini desteklemek

3-Profesyonellerin kültürel ve sanatsal konu ve uzmanlıklar açısından deneyim ve bilgilerini artırmak

4-Ortak aktivite, proje ve çalışmalar aracılığı ile kültür ve sanat alanında farkındalığı artırmak.

Program aşağıdaki tematik alanlardaki faaliyetleri destekleyecektir:

-Görsel Sanatlar-Grafik Sanatlar-Kamusal alanda sanat-Dijital Sanatlar-Müzik ve Opera-Tiyatro ve Sahne Sanatları-Edebiyat-Kent Kültürü-Geleneksel Sanatlar-Sinema, Belgesel, Animasyon-Mimarlık-Ortak Kültürel Miras-Somut Olmayan Kültürel Miras -Halk Kültürü

Bütçe: 50.000-120.000 euro
6-Yerel Düzeyde Sivil Katılımın Güçlendirilmesi (TR0801.08-03)

Son başvuru : 25 Haziran 2010

Projelerin içeriği:Teklif edilen projelerin hedeflerinin aşağıda belirtilen önceliklerden birinin kapsamında yer alması gerekir:

1. Karar alma süreçlerine sivil katılım: Karar alma mekanizmalarında sivil katılımın güçlendirilmesi amacıyla kamu ve özel sektörü de içerecek şekilde paydaşlar arası bir işbirliği mekanizması oluşturarak yerel sorunlara yerel çözümler üretilmesine yönelik projeler.

2. Bilinç oluşturma: Yerelde yaşayanların programın kapsamına giren referansli tematik alanda yerelde varolan sorunlar konusunda bilinçlendirilmesini amaçlayan projeler. Yerel kampanyalar, eğitimler gibi faaliyetler ve bu faaliyetleri tamamlayıcı yayınlar, toplantılar, festivaller, sokak etkinlikleri vb..

3. Sivil diyalog: Yerel sorunlara ortak çözümler geliştirilmesi amacıyla kendi bölgelerinde aynı veya farklı tematik alanlarda faaliyet gösteren STK’lar arasındaki sivil diyaloğun güçlendirilmesini hedefleyen projeler. Ortaklıklara veya diğer işbirliklerine önayak oluşturacak ağ oluşturma, savunuculuk, lobicilik vb. faaliyetler.

Teklif edilen projenin konusu aşağıda belirtilen tematik alanlardan en az birisine girmelidir.

1. Çocuk Hakları

2. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadın Hakları (yeni iş olanakları yaratmak veya mesleki eğitimler düzenlemek vb. faaliyetler yoluyla kadın istihdamını iyileştirmeyi amaçlayan projeler bu program kapsamında desteklenmeyecektir)

3. Engelli Hakları

4. İnsan Hakları

5. Çevre (ağaçlandırma ve/veya atık yönetimi (çöp/atık toplama, bertaraf, geri dönüşüm vb.) faaliyetlerine ilişkin projeler bu program kapsamında desteklenmeyecektir)

Bütçe: 5.000-10.000 euro

7- Sivil Toplum Diyaloğu- II: Mikro Hibe Programı (tek seferlik toplantıların organizasyonu/katılımı, konferanslar, seminerler, çalıştaylar, vb.).
Son başvuru : 30 Kasım 2010

Projelerin içeriği: Hibe Programı’nda yer alacak projeler aşağıdaki önceliklerden en az birini desteklemelidir:

1. Farkındalık Yaratma: Türkiye Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği’nde daha fazla tanınması ve anlaşılmasını amaçlayan projeler. AB üye ülkelerindeki ve Türkiye de dahil diğer aday ülkelerdeki kampanyalara, forumlara, toplantılara vb. katılım ve benzeri etkinlikler.

2. Tanıtım/Halkla İlişkiler ve Ağ Oluşturma: Başvuru sahibi sivil toplum kuruluşunun etkinliklerini tanıtmayı ve AB üye veya aday ülkedeki benzeri kuruluşla iletişim ağları oluşturarak kuruluşun aktivitelerini güçlendirmeyi amaçlayan projeler. Avrupa Birliği üye ve aday ülkeler ile Türkiye’deki diğer sivil toplum kuruluşlarıyla ağ oluşturma toplantıları ve benzeri etkinlikler.

3. başlangıç çalışmaları: AB üye ülkeleri ve aday ülkelerdeki kuruluşlar ile profesyonel bağlantıların ve iletişimin kurulmasını amaçlayan projeler. AB üye ülkeleri ve Türkiye de dahil olmak üzere diğer aday ülkelerde problem/ihtiyaç analizleri, stratejik planlamalar ve toplantılar, araştırmalar vb. tamamlayıcı faaliyetleri içeren projeler.

Teklif edilen projeler aşağıda listelenen faaliyetleri içerebilir. Söz konusu faaliyetler örnek olarak verilmiştir ve aşağıda listelenenlerle sınırlı değildir:

- Kongreler, konferanslar, seminerler, sempozyumlar, çalıştaylar, çalışma ziyaretleri, araştırma toplantıları, sergiler, ve benzeri faaliyetlerin organizasyonu/katılımı,
- Sivil toplum Diyaloğu ile ilgili bilinçlendirme faaliyetlerinin organizasyonu/katılımı,
- İletişim ağları oluşturma, promosyon faaliyetleri vb. amaçlı tek seferlik toplantılar,
- Ortaklık başlatma/kurma ve tanışma ziyaretleri,
- Karşılıklı ihtiyaç değerlendirme ziyaretleri,
- Yayınlar, görünürlük faaliyetleri.

Bütçe: Max 5.000 euro
8-Türkiye’nin Az Gelişmiş Bölgelerindeki (Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri) Kadınların ve Kadın STK’larının Güçlendirilmesi (CFCU/TR0701.04-02/EMP)

Son başvuru : 31 Mayıs 2010

Projelerin içeriği: Hibe projeleri, 9. Ulusal Kalkınma Planı ile çelişmeyen bölgesel ihtiyaçları karşılayacaktır. Ayrıca, aşağıdaki konulara katkıda bulunacak hibe projelerine öncelik verilecektir:

§ kadınların kamusal hizmetlere erişiminin iyileştirilmesi

§ kadınların sosyal, ekonomik ve siyasal statüsünün yükseltilmesi

§ kadın haklarına yönelik ihlallere son verilmesi

§ cinsiyet ayrımcılığına ve ihlallere karşı farkındalığın arttırılması ve kapasite geliştirilmesi

§ kadın STK’larının örgütsel yapısının güçlendirilmesine destek verilmesi

§ yeni kadın STK’larının kurulmasının teşvik edilmesi

§ kadın STK’larının kurumsal ve teknik kapasitesinin geliştirilmesine destek verilmesi

Bütçe: 15.000 – 100.000 euro
9-Sivil Toplum Diyaloğu-II: Kültür ve Sanat (CFCU/TR0703.01-01/CA)
Son başvuru : 17 Mayıs 2010

Projelerin içeriği: Bu Teklif Çağrısının özel hedefleri:

· Kültür ve Sanat alanında Türkiye, AB Üye Ülkeleri ve diğer aday ülkelerdeki sivil toplumlar arasında uzun vadeli işbirliği, ortaklık ve iletişim ağları oluşturmak.
· Kültür ve Sanat alanında Türkiye, AB Üye Ülkeleri ve diğer aday ülkelerdeki sivil toplumlar arasındaki kültürel diyaloğu ve anlayışı geliştirmek.

Faaliyet Türleri

Projeler yukarıda adı geçen öncelik alanları çerçevesinde aşağıda verilen faaliyet türlerini kapsayabilir, ancak sadece bunlarla sınırlı değildir:

Fuar ve konser organizasyonları,
Sanat koleksiyonlarının dolaşımı,
Kutlama, yarışma ve ödül törenlerinin organizasyonu,
Belgesellerin hazırlanması ya da dağıtılması,
Arkeolojik çalışmalara ilişkin bilgi alışverişi,
Kongre, konferans, seminer, sempozyum, çalıştay organizasyonları/katılımı,
Sergi, gösteri ve benzeri sanatsal faaliyetlerin organizasyonu/katılımı,
Geniş bir izleyici, dinleyici kitlesinin ilgisini çekecek faaliyetler,
Sivil Toplum Diyaloğu ve teklif edilen proje ile ilgili farkındalık yaratıcı faaliyetler,
Internet siteleri, bültenler, medya ve diğer yollarla bilgi dağıtımı,
İletişim ağlarının oluşturulması,
Kısa film vb. çekilmesi

Bütçe: 50.000 – 150.000 euro
10- Rekabet Edebilirlik ve Yenilikçilik Programı Eko-inovasyon çağrısı
Son Başvuru Tarihi: 9 Eylül 2010

Projelerin içeriği: 2010 Eko-inovasyon çağrısının mevcut öncelikleri malzeme geri dönüşümü alanı, sürdürülebilir yapı ürünleri, gıda ve içecek sektörü ve yeşil iş alanını içermektedir.

Öncelik Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) ve özel hak sahiplerine verilecek olmakla birlikte, çağrı programa katılan aşağıdaki ülkelerdeki tüm tüzel kişilere açıktır.
27 AB Üye Ülkesi
Norveç, İzlanda, Lihtenştyan
Arnavutluk, Hırvatistan, Makedonya Cumhuriyeti, İsrail, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye
Yürürlükte olan ilgili anlaşmaları olması halinde diğer AB üyesi olmayan ülkeler11-Hayata artı gençlik programı (Hayata Artı" Gençlik Programı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Coca-Cola Hayata Artı Vakfı ve Yaşama Dair Vakıf ortaklığı ile yürütülen bir gençlik programıdır.)

Son Başvuru Tarihi: 28 Mayıs 2010

Projelerin içeriği: Halen uygulanmakta olan projeler, ticari projeler ve fiziksel altyapıya yönelik olan projeler desteklenmeyecektir. Projelerin su kaynakları, orman ve enerji konularından en az birine odaklanması beklenmektedir. "Hayata Artı" tarafından desteklenebilir nitelikte projeler:

Kapasite artırma projeleri
Hedef gruplarını tarif edilen amaç doğrultusunda geliştirmeyi hedefleyen projelerdir. Bu projeler bir çevre sorunun/sorunlarının çözümüne katkı sağlamak üzere hedef grubuna vasıf kazandırmayı ya da mevcut yeteneklerini ve bilgilerini geliştirmeyi, deneyim kazandırmayı, hedef grubu güçlendirmeyi ve hedef grupta yarattığı etkileri ve sonuçları sürdürülebilir kılmayı amaçlar.

Kampanya/farkınElemanlarık artırma/savunuculuk projeleri
Bir çevre sorunu hakkında kamuoyunu daha duyarlı hale getirmeyi hedefleyen projelerdir. Bu projeler sorunu ve çözüm yollarını tanıtacak, özel sektör, sivil toplum ve kamu kuruluşlarının ve/veya diğer paydaşların sorunun çözümü için adımlar atmasını teşvik edecek etkinlikler düzenler.

Araştırma projeleri
Bir çevre sorununun çözümüne somut katkılar sağlamak üzere yapılacak bilgi toplama faaliyetlerini içeren projelerdir.

Etkinlik projeleri
Bir çevre sorununun çözümüne katkı sağlamak üzere belirlenmiş bir amaç etrafında etkili tek bir etkinlikten meydana gelen projelerdir.12- IPA 2009 Programı – Sivil Toplum Aracı (Kültür Kuruluşları arasındaki Ortaklık Faaliyetlerine Destek EuropeAid/129799/C/ACT/Multi)

Projelerin içeriği: Bu Teklif Çağrısının amacı, STK’ların ve vatandaşların kültürel alana daha fazla dahil olmalarının ve bu alandaki sahiplenmelerinin arttırılmasını sağlamak üzere kültür kuruluşları arasında sürdürülebilir ortaklıklar ve iletişim ağları kurulmasını teşvik etmektir.

Projelerin aşağıdaki konulardan bir ya da birkaçı hakkında olması gereklidir:

-Her türlü kültür varlığına halkın erişiminin arttırılması,
-Ortak değerler çerçevesinde Avrupa kimliğinin geliştirilmesi (örnek; makale ve edebi ederlerin tercüme edilmesi)
-Bölge içi ve bölgeler arası kültürel girişimlerin ve ortaklıkların geliştirilmesi,
-Kültür kuruluşları ve operatörlerinin iletişim ağı oluşturma kapasitelerinin güçlendirilmesi,
-Batı Balkanlar ve Türkiye’deki STK’ların AB’deki benzer örgütler ve kendi aralarında temas ve diyaloğun geliştirilmesi.
-Kültür operatörleri/kuruluşlarının kültür alanında politika geliştirilmesine dahil olmaları ve bu alandaki sahiplenmelerinin arttırılması.

IPA Yararlanıcıları ve AB’ye Üye Ülkelerin yanı sıra Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Aracı ortakları, veya Avrupa Ekonomik Bölgesi’ne üye bir ülke ya da uluslararası düzeyde hükümetler arası örgütler de bu projelerde yer alabilir.